จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณในการคำนวณได้
2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
3.นำวิธีการเเก้โจทย์ปัญหาการคูณเเละการหารไปใช้กับสาระอื่นในชีวิตประจำวันการคูณ


การคูณ หมายถึง การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
เช่น 3x20 หมายถึง นับเพิ่มครั้งละ 20 เป็นจำนวน 3 ครั้ง เขียนได้เป็น 3x20 = 20 + 20 + 20 = 60
1. สมบัติการสลับที่ของการคูณ เช่น 5 x 8 = 8 x 5
2. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ เช่น (5x8)x4 = 5x(8x4)
3. สมบัติการแจกแจง เช่น 4x(5+6) = 4x11 = 44
การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
ให้คูณทีละหลักแล้วนำผลคูณมาบวกกัน

ตัวอย่าง 132 x 2,456 = ?
วิธีทำ

external image 135.jpg


การหาร

การหาร หมายถึง การนับลดครั้งละเท่า ๆ กัน
ตัวอย่าง 2,278 / 7 = ?
วิธีทำ
external image 136.jpg