จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ของการบวก ในการคิดคำนวณได้
2.มีการประมวณคำตอบ ตรวจสอบคำตอบการบวกเเละการลบจำนวนที่มีหลายหลักได้
3.เห็นประโยชน์เเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
i11-39.gifi11-37.gifi11-36.gifi11-35.gif

การบวก การลบ

การบวก

1. สมบัติการสลับที่ของการบวก
จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกัน สลับกันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิม
226 + 417 = 643 ดังนั้น 417 + 226 = 417 + 226

2. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
จำนวนสามจำนวนที่บวกกัน จะบวกจำนวนที่หนึ่งหรือจำนวนที่สอง หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามก่อน แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน เช่น (56 + 80) + 20 = 56 + (80 + 20) = 10

*ส่วนการลบใช้คุณสมบัตินี้ไม่ได้

การลบ** เราอาศัยการบวกตามข้อตกลงคือให้เปลี่ยนการกระทำลบ เป็นการกระทำบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบ ดังนี้
ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ เช่น
1. 12 - 18 = ?
วิธีทำ เนื่องจาก ตัวตั้ง = 12
ตัวลบ = 18
ดังนั้น 12 - 18 = 12 + จำนวนตรงข้ามของ 18
= 12 + ( - 18)
= - 6
2. (- 4) - ( - 8) = ?
วิธีทำ เนื่องจาก ตัวตั้ง = (- 4 )
ตัวลบ = ( - 8 )
ดังนั้น (- 4 ) - (- 8 ) = (- 4 ) + จำนวนตรงข้ามของ ( - 8)
= (- 4 ) + 8
= 4