จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เรียงลำดับจำนวนนับได้
2.ทำงานรอบคอบมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการคิด
3.มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

dhiyo01r.gifdhiyo02l.gifdhiyo01r.gifdhiyo23l.gif

การเรียงลำดับจำนวน


จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน


จำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่า พิจารณา 25,607,560 965,432 8,754,200เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้


25,607,560 8,754,200 965,432


หรือเรียงจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้


965,432 8,754,200 25,607,560จำนวนที่มีจำนวนไม่เท่ากัน ถ้าเลขโดดในหลักซ้ายมือสุดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า


ถ้าเลขโดดในหลักซ้านมือสุดมีค่าเท่ากัน ให้เรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือเเต่ละจำนวนที่ละหลัก

พิจารณา 6,326,957 9,850,127 6,551,253

เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้
9,850,127 6,551,253 6,326,957

หรือเรียงจำนวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้


6,326,957 6,551,253 9,850,127***การเปรียบเทียบจำนวน พิจารณาจำนวนหลักก่อน จำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า


ถ้าจำนวนหลักเท่ากัน เปรียบเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุด จำนวนใดที่มีค่าเลขโดดมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า


ถ้าค่าของเลขโดดในหลักดังกล่าวเท่ากัน ให้เปรีบยเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวามือที่ละหลัก


การเรียงลำดับจำนวน ทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ เเล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย