จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายรูปแบบเเละความสัมพันธ์ของจำนวนและนำความรู้ไปใช้ได้
2.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3.นำเงื่อนไขของรูปเเบบของจำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวัน


รูปแบบเเละความสัมพันธ์


แบบรูป (Pattern) แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสาคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกต การวิเคราะห์หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้ แบบรูปนับเป็นปัจจัยพื้นฐานอันหนึ่งในการช่วยคิดแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยที่เราได้เคยพบเห็นและได้ผ่านการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลกับแบบรูปในลักษณะต่างๆ กันมาแล้ว แบบรูปที่จะกล่าวถึงนี้เป็นแบบรูปในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เห็นรูปแบบของการจัดลาดับ และการกระทาซ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ใช้การสังเกต การวิเคราะห์ การให้เหตุผลในการบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้อย่างถูกต้อง จนถึงขั้นสรุปเป็นกฎเกณฑ์ โดยทั่วไปในคณิตศาสตร์จะพบเห็นการใช้แบบรูปในเรื่องของจานวน รูปภาพ รูปเรขาคณิตจากแบบรูปของจานวนเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์โดยใช้ตัวแปร และสมบัติของการเท่ากันสร้างสมการเพื่อใช้แก้ปัญหาได้ จากเงื่อนไขข้างต้น สรุปได้ว่า แบบรูป (Patterns) หมายถึง รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่นามาประกอบกันตามความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น

ความสัมพันธ์ (Relation) ความสัมพันธ์เกิดจากสิ่งสองสิ่งใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันภายใต้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 1
กำหนดจำนวนสองจำนวน คือ 2 และ 4 ให้เขียนความสัมพันธ์ของสองจำนวนนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์
กรณีนี้จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียนในแต่ละคน ดังนี้
4 มากกว่า 2 2 น้อยกว่า 4
4 เท่ากับ 2 คูณ 2 2 เป็นครึ่งหนึ่งของ 4
4 มีค่าเป็นสองเท่าของ 2 2 เท่ากับ 4 หารด้วย 2
4 เท่ากับ 22 2 เป็นรากที่สองที่เป็นบวกของ 4
4 เท่ากับ 2 + 2 2 เท่ากับ 4 – 2

*จากตัวอย่างความสัมพันธ์ต่างๆ ข้างต้น จะสังเกตเห็นกลุ่มคาว่า “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากับ” “เป็นครึ่งหนึ่ง” “เป็นสองเท่า” “เป็นรากที่สองที่เป็นบวก” กลุ่มคาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนทั้งสองทั้งสิ้น
ในทานองเดียวกัน ความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นกับคนหรือสิ่งของสองสิ่งใดๆ ก็ได้