การประมาณ | การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ | การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยจุดประสงค์การเรียนรู้
1.หาค่าใหล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อยได้
2.ทำงานเป็นระบบ รอบคอบ เเละมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
3.เห็นประโยชน์เเละนำไปใช้ในสาระอื่นๆเเละชีวิตประจำวัน
pochacco4.gifhkkity.giffkitty.gifblinkship.gif


การประมาณ

external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E11.png?height=412&width=685

external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E12.png?height=252&width=509

การบอกจำนวนสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน บางครั้งอาจไม่ต้องการความถี่ถ้วนมากนัก จำใช้การประมาณจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อยเเทนได้

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ


external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E14.png?height=176&width=492
external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E15.png?height=195&width=523
external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E16.png?height=291&width=617

นักเรียนใช้วิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบเเบบนี้หรือไม่?
1.พิจารณาจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบ สองจำนวนใด เช่น 13 อยู่ระหว่าง 11 กับ 20
2.พิจารณาจำนวนนั้นว่ามีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบใดมากกกว่า ค่าระมาณจะเท่ากับจำนวนเต็มสิบนั้น เช่น 13 มีค่าใกล้เคียง 10 มากกว่า 20 ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 13 คือ 10
3.กรณีที่จำนวนนั้น อยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มสิบ สองจำนวน ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบจะเท่ากับจำนวนเต็มสิบที่มากกว่า เช่น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 85 คือ 90

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย

external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E20.png?height=273&width=487
external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E21.png?height=290&width=476
external image %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E22.png?height=251&width=414

นักเรียนใช้วิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบเเบบนี้หรือไม่?
1.พิจารณาจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยสองจำนวนใด เช่น 120 อยู่ระหว่าง 100 กับ 200
2.พิจารณาจำนวนั้นว่ามีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยใดมากกว่า ค่าประมาณจะเท่ากับจำนวนเต็มร้อยนั้น เช่น 120 มีค่าใกล้เคียง 100 มากกว่า 200 ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 120 คือ 100
3.กรณีที่จำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มร้อย สองจำนวน ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยจะเท่ากับจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่า เช่น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต้มร้อยของ 750 คือ 800