จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกค่าประจำหลักได้
2.ตรวจสอบคำตอบและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเลขค่าประจำหลักได้
3.เสนอแนวคิดที่สมเหตุสมผลในการหาค่าประจำหลักและนำไปใช้ในการเรียน เรื่องการเปรียบเทียบจำนวน