จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์โจทย์หาคำตอบได้
2.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3.นำวิธีการเเก้โจทย์ปัญหาการบวกเเละการลบไปใช้ในการเรียนสาระอื่นเเละใช้ในชีวิตประจำวัน


100628mb_d_o.gifcatk3.gif100628mb_d_o.gifcatk3.gif

แบบฝึกหัดการบวกและการลบ

จงหาผลลัพท์

1. 27 + 13 =?
2. 46 – 18 =?
3. 13 + 37 =?
4. 43 – 38 =?
5. 16 + 14 =?
6. 47 – 9 =?
7. 45 + 45 =?
8. 41 – 37 =?
9. 22 + 18 =?
10.43 + 17=?

439056rvbdehj1y0.gif

เฉลย
1.40
2.28
3.50
4.5
5.30
6.38
7.90
8.4
9.40
10.60